LUNA PLAST a.s.
Loga kvality
languagelanguage

PE POTRUBÍ - VODA

p /p h1 PEMD - VODA /h1 p br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Dvouvrstvá koextrudovaná trubka PEMD představuje v současné době nejnovější konstrukční řešení trubek pro rozvody vody.Přináší vyřešení dlouhodobých požadavků technické praxena zlepšení užitných vlastností trubek při současném zachování přijatelné ceny. br / nbsp; nbsp; nbsp;Konstrukce koextrudované trubky vychází z osvedčeného principu vrstveného materiálu (tzv.sandwich), ve kterém se vzájemnou kombinací materiálových vlastností dociluje takových vlastností výrobku, které jsou jiným způsobem nedosažitelné.Trubka je složena ze dvou různě silných vrstev dvou typů polyetylenu. Silnější vrstva je ze středněhustotního polyetylenu PE-MD, který zajišťuje její základní machanické vlastnosti. Druhá tenčí vrstva je z lineárního středněhustotního polyetylenu PE-LLD. Obě vrstvy jsou neoddělitelně spojeny v průběhu výrobního procesu. /p
p /p h1 PELLD - VODA /h1 p br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Dvouvrstvá koextrudovaná trubka PELLD představuje v současné době nejnovější konstrukční řešení trubek pro rozvody vody.Přináší vyřešení dlouhodobých požadavků technické prae na zlepšení užitných vlastností trubek při současném zachování přijatelné ceny. br / nbsp; nbsp; nbsp;Konstrukce koextrudované trubky vychází z osvedčeného principu vrstveného materiálu (tzv.sandwich), ve kterém se vzájemnou kombinací materiálových vlastností dociluje takových vlastností výrobku, které jsou jiným způsobem nedosažitelné.Trubka je složena ze dvou různě silných vrstev dvou typů polyetylenu. Silnější vrstva je z lineárního středněhustotního polyetylenu PE-LLD, který zajišťuje její základní machanické vlastnosti. Druhá tenčí vrstva je také z lineárního středněhustotního polyetylenu PE-LLD bílé barvy. Obě vrstvy jsou neoddělitelně spojeny v průběhu výrobního procesu. /p
p /p h1 PEHD PE80 - VODA /h1 p br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubky pro pitnou vodu jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu PE-HD PE80, který je deklarován pro styk s potravinami. Podle normy DIN 8074/8075-EN 12201-202 pro maxmální jmenovitý tlak odpovídají třídám PN 7,5 nebo PN 12,5 v závislosti na tloušťce stěny. br / nbsp; nbsp; nbsp;Jsou hladké, nehrdlované. Dodávají se jako tyče v délkách 6 m nebo 12m balené v latění nebo v návinu po 50 nebo 100 m. Před expedicí jsou na žádost zákazníka z obou stran uzavřeny zátkami. br / nbsp; nbsp; nbsp;Spojují se svářením na tubo, elektro tvarovkami nebo svěrnými spojkami. Dodávají se v černé barvě, na povrchu označeny modrými proužky a potištěny značkami běžných metrů, údaji o typu, rozměrech a datu výroby. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; /p
p /p h1 PEHD PE80 - VODA /h1 p br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubky pro pitnou vodu jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu PE-HD PE100, který je deklarován pro styk s potravinami. Podle normy DIN 8074/8075-EN 12201-202 pro maimální jmenovitý tlak odpovídají třídám PN 10 nebo PN 16 v závislosti na tloušťce stěny. br / nbsp; nbsp; nbsp;Jsou hladké, nehrdlované. Dodávají se jako tyče v délkách 6 m nebo 12m balené v latění nebo v návinu po 50 nebo 100 m. Před expedicí jsou na žádost zákazníka z obou stran uzavřeny zátkami. Spojují se svářením na tupo, elektrotvarovkami nebo svěrnými spojkami. Dodávají se v černé barvě, na povrchu označeny modrými proužky a potištěny značkami běžných metrů, údaji o typu, rozměrech a datu výroby. /p
p /p h1 Trubka z polyethylenu PEHD PE100 RC /h1 p br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; h3 Popis trubky /h3 br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubka představuje v současné době nejnově řešení trubek pro tlakové rozvody pitné vody . Její řešení vychází z dlouholetých poždavků technické praxe na zlepšení užitných vlastností trubek při současném zachování přijatelné ceny. Konstrukce trubky vychází z materiálu , ve kterém se dociluje takových užitných vlastností výrobku, které jsou jiným způsobem dosažitelné vrstvením. br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubka sestává z jedné vrstvy HDPE PE100 RC. Použití PE materiálu vychází ze skutečnosti, že dlouhodobá odolnost trubky vůči účinku vnitřního přetlaku závisí na odporu, kterým materiál působí proti pomalému šíření trhlin. br / nbsp; nbsp; nbsp;Vrstva je z metalocenového typu HDPE s bimodální distribucí molárních hmotností, který se vyznačuje extrémně vysokou houževnatostí a odolností vůči šíření trhliny. Tato vrstva tvoří 100% tloušťky stěny trubky a je probarvena podle určení trubky: modře pro rozvody pitné vody. Tento materiál spadá do třídy PE 100 (MRS 10). Materiál zajišťuje trubce maximální odolnost vůči negativním vlivům mechanického poškození na její životnost při jejím skladování a dopravě a zejména při ukládání potrubí. Vysoká houževnatost použitého materiálu brzdí šíření trhlin iniciovaných povrchovým poškozením, např. škrábanci (vrubový efekt) do nitra stěny trubky. br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubky určené k rozvodu pitné vody mají vnitřní vrstvu z HDPE se zaručenými organoleptickými vlastnostmi. Materiál je vybrán na základě organoleptických zkoušek, které jsou testovací metodou smyslových vjemů. Takto vybraný materiál vnitřní vrstvy trubky pak zaručuje, že dopravovaná pitná voda bude na konci rozvodu chutnat zcela stejně, jako u zdroje. Trubky pak mohou být díky svým zaručeným organoleptickým vlastnostem využity také k dopravě minerálních vod a v potravinářském průmyslu. Materiál pro výrobu trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Zkušenosti z posledních 40 let, kdy je polyethylenu využíván pro výrobu trubek, vedly ke značnému zlepšení kvality tohoto materiálu. Poslední generací HDPE, která byla do průmyslové praxe zavedena teprve nedávno, je HDPE výkonnostní třídy PE 100. Označení PE 100 je ekvivalentní označení třídy MRS 10, což znamená, že materiál má minimální požadovanou pevnost (Minimum Required Strength) 10 MPa při 20 °C po dobu minimálně 50 let. Tento polyethylen se oproti doposud rozšířeným typům řazeným do třídy PE 80 (MRS 8) vyznačuje bimodální distribucí molárních hmotností. Výroba této třídy PE byla umožněna vývojem nových typů tzv. metallocenových katalyzátorů polymerace ethylenu a zavedením nových technologických postupů polymerace využívajícím kaskádové uspořádání reaktorů. br / nbsp; nbsp; nbsp;Tento typ HDPE byl pro svou vysokou pevnost a houževnatost a vzhledem k vysokému odporu proti šíření trhlin zvolen jako základní materiál pro výrobu třívrstvých koextrudovaných trubek. br / nbsp; nbsp; nbsp;Vyvážený soubor užitných vlastností vybraného metallocenového polyethylenu je důsledkem jeho bimodální distribuce molárních hmotností a vyplývající nadmolekulární struktury. Kratší řetězce polyethylenu (nižší molární hmotnost) tvoří převážně krystalický podíl, zatímco dlouhé řetězce (vyšší molární hmotnost) jsou převážně v jeho amorfní fázi. Ze statistického rozložení molárních hmotností (1 maximum v oblasti nižších molárních hmotností, 1 maximum v oblasti vyšších molárních hmotností) pak vyplývá poměrně vysoký obsah krystalické fáze a tedy i vyšší hustota v porovnání s unimodálním polyethylenem, přičemž lamely krystalické fáze jsou mezi sebou provázány dlouhými řetězci vysokomolekulárního polyethylenu amorfní fáze. Bimodální HDPE se pak v porovnání s odpovídajícími typy unimodálního HDPE vyznačuje vysokou tuhostí a zároveň excelentní houževnatostí a vysokým odporem vůči pomalému i rychlému šíření trhliny. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Životnost trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Nejdůležitější užitnou vlastností trubek je jejich chování při dlouhodobém působení vnitřního přetlaku, které je určujícím faktorem životnosti potrubí. Vnitřní tlak vytváří ve stěně potrubí stav napětí, které odpovídá tlaku ve směru obvodu na vnitřním povrchu trubky. Tlak ve směru osy je naproti tomu jen poloviční ve srovnání s tlakem ve směru obvodu. Znalost povoleného napětí pro určitý materiál tvoří základ pro dimenzování potrubí za daného vnitřního přetlaku. Tlak vedoucí k prasknutí trubky je závislý na době namáhání a teplotě. Toto chování je testováno dlouhodobými zkouškami. br / nbsp; nbsp; nbsp;Výsledky testů provedených na trubkách z bimodálního HDPE ukazují, že kritický tlak pro tyto trubky je podstatně vyšší, než pro konvenční trubky z unimodálního HDPE. Z výsledků testů odolnosti vůči vnitřnímu přetlaku provedených za zvýšených teplot vyplývá, že při standardizované extrapolaci při 10 MPa tlaku a při teplotě 20 °C vychází životnost trubek na přibližně 100 let. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Spojování trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Pro spojování třívrstvých trubek mezi sebou nebo s tvarovkami je možné bez omezení využít postupy svařování natupo, nebo svařování za pomoci elektrotvarovek. Při svařování je nutno dodržet základní ustanovení obecně platná pro svařování plastových potrubí. Práce musí provádět pracovníci, kteří vlastní svářecí průkaz pro svařování plastů. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Ukládání trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Díky vysoké houževnatosti materiálu trubky a necitlivosti tohoto materiálu na vrubové poškození je ukládání potrubí z trubek z PE 100 RC v porovnání s jednovrstvými trubkami vyrobenými z HDPE třídy PE 80 podstatně jednoduší. Při ukládání do výkopu není nutné pískové lože a podsyp potrubí. Pro obsyp potrubí je možné využít vytěženou zeminu s podmínkou, že nebude obsahovat frakci kameniva o větší zrnitosti než 63 mm. br / nbsp; nbsp; nbsp;Životnost potrubí se nesnižuje, je-li při pokládce nebo během použití (např. v důsledku poklesu terénu) vystaveno protažení o celkové hodnotě max. 5 % . Přípustné povrchové poškození trubky při manipulaci a ukládání je maximálně do hloubky 10% tloušťky stěny trubky. br / nbsp; nbsp; nbsp;Pro ukládání jsou vhodné všechny zavedené způsoby: br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání do výkopu br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání pluhováním br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání protlakem br / nbsp; nbsp; nbsp;- relining br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubka PE100 RC má 3letou záruku a až 100let životnost. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; /p
p Třívrstvá koextrudovaná trubka z polyethylenu br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Popis trubky br / nbsp; nbsp; nbsp;Třívrstvá koextrudovaná trubka představuje v současné době nejnovější konstrukční řešení trubek pro tlakové rozvody pitné vody a plynu. ejí konstrukční řešení vychází z dlouholetých požadavků technické praxe na zlepšení užitných vlastností trubek při současném zachování přijatelné ceny. Konstrukce koextrudované trubky vychází z osvědčeného principu vrstveného materiálu (tzv. sandwich), ve kterém se vzájemnou kombinací materiálových vlastností dociluje takových užitných vlastností výrobku, které jsou jiným způsobem dosažitelné jen obtížně, nebo vůbec nedosažitelné. br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubka sestává ze tří různě silných vrstev tří různých HDPE materiálů. Použití tří vrstev PE materiálu vychází ze skutečnosti, že dlouhodobá odolnost trubky vůči účinku vnitřního přetlaku závisí na odporu, kterým materiál působí proti pomalému šíření trhlin. Tato vlastnost materiálu, nazývaná též odolností proti křehkému lomu, určuje životnost potrubí. Pokud stěna trubky není z jednoho typu materiálu, dochází na ploše styku různých materiálů (byť se stále jedná o HDPE) ke snížení rychlosti jejího šíření, nebo dokonce i k zastavení růstu trhliny. Každá z těchto tří vrstev stěny trubky má díky vhodně zvolenému materiálu svou specifickou funkci a jejich kombinace pak zajišťuje trubce vynikající užitné vlastnosti, především však dlouhodobou životnost. br / nbsp; nbsp; nbsp;I. Svrchní vnější vrstva je z metalocenového typu HDPE s bimodální distribucí molárních hmotností, který se vyznačuje extrémně vysokou houževnatostí a odolností vůči šíření trhliny. Tato svrchní vrstva tvoří 25% nebo 10% tloušťky stěny trubky a je probarvena podle určení trubky: modře pro rozvody pitné vody, žlutě pro rozvody plynu. Tento materiál spadá do třídy PE 100 (MRS 10). Materiál svrchní vrstvy zajišťuje trubce maximální odolnost vůči negativním vlivům mechanického poškození na její životnost při jejím skladování a dopravě a zejména při ukládání potrubí. Vysoká houževnatost použitého materiálu brzdí šíření trhlin iniciovaných povrchovým poškozením, např. škrábanci (vrubový efekt) do nitra stěny trubky. br / nbsp; nbsp; nbsp;II. Střední nejsilnější vrstva je z materiálu s vysokou pevností v tahu a vysokou krípovou pevností a zajišťuje trubce dlouhodobou odolnost vůči vnitřnímu přetlaku. HDPE této vrstvy je černě pigmentován sazemi a rovněž spadá do třídy PE 100 (MRS 10). br / nbsp; nbsp; nbsp;III. Materiál vnitřní vrstvy je pigmentován bíle a je vybrán s ohledem na specifické vlastnosti dané určením trubky. br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubky určené k rozvodu pitné vody mají vnitřní vrstvu z HDPE se zaručenými organoleptickými vlastnostmi. Materiál je vybrán na základě organoleptických zkoušek, které jsou testovací metodou smyslových vjemů. Takto vybraný materiál vnitřní vrstvy trubky pak zaručuje, že dopravovaná pitná voda bude na konci rozvodu chutnat zcela stejně, jako u zdroje. Trubky pak mohou být díky svým zaručeným organoleptickým vlastnostem využity také k dopravě minerálních vod a v potravinářském průmyslu. Další funkcí vnitřní vrstvy trubky pro rozvod vody je zajištění co nejnižších tlakových ztrát. Hydrodynamické ztráty jsou silně závislé na kvalitě povrchu vnitřní stěny trubky. Materiál vnitřní vrstvy trubky je tedy zvolen tak, aby při zpracování vytvářel zcela hladký a lesklý povrch. Kromě zlepšených hydrodynamických parametrů trubek má zcela hladká a lesklá stěna trubky příznivý dopad i na její odolnost vůči usazování mikroorganismů. Bylo experimentálně prokázáno, že řasy a bakterie se na hydrofobním (polyethylen) a lesklém povrchu usazují podstatně méně, než na povrchu s určitou drsností. br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubky určené k rozvodu plynu mají vnitřní vrstvu z vybraného typu HDPE s vysokou chemickou odolností vůči plynovému kondenzátu. Tímto se zamezuje snížení pevnosti materiálu trubky chemickým působením kondenzátu (koroze za napětí). br / nbsp; nbsp; nbsp;Bílá pigmentace pak slouží pro oba druhy trubek k usnadnění kontroly potrubních systémů moderními postupy založenými na snímání obrazu vnitřku potrubí kamerou. Bílá barva vnitřního povrchu pak významně usnadňuje detekci poruch. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Materiál pro výrobu trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Zkušenosti z posledních 40 let, kdy je polyethylenu využíván pro výrobu trubek, vedly ke značnému zlepšení kvality tohoto materiálu. Poslední generací HDPE, která byla do průmyslové praxe zavedena teprve nedávno, je HDPE výkonnostní třídy PE 100. Označení PE 100 je ekvivalentní označení třídy MRS 10, což znamená, že materiál má minimální požadovanou pevnost (Minimum Required Strength) 10 MPa při 20 °C po dobu minimálně 50 let. Tento polyethylen se oproti doposud rozšířeným typům řazeným do třídy PE 80 (MRS 8) vyznačuje bimodální distribucí molárních hmotností. Výroba této třídy PE byla umožněna vývojem nových typů tzv. metallocenových katalyzátorů polymerace ethylenu a zavedením nových technologických postupů polymerace využívajícím kaskádové uspořádání reaktorů. br / nbsp; nbsp; nbsp;Tento typ HDPE byl pro svou vysokou pevnost a houževnatost a vzhledem k vysokému odporu proti šíření trhlin zvolen jako základní materiál pro výrobu třívrstvých koextrudovaných trubek. br / nbsp; nbsp; nbsp;Vyvážený soubor užitných vlastností vybraného metallocenového polyethylenu je důsledkem jeho bimodální distribuce molárních hmotností a vyplývající nadmolekulární struktury. Kratší řetězce polyethylenu (nižší molární hmotnost) tvoří převážně krystalický podíl, zatímco dlouhé řetězce (vyšší molární hmotnost) jsou převážně v jeho amorfní fázi. Ze statistického rozložení molárních hmotností (1 maximum v oblasti nižších molárních hmotností, 1 maximum v oblasti vyšších molárních hmotností) pak vyplývá poměrně vysoký obsah krystalické fáze a tedy i vyšší hustota v porovnání s unimodálním polyethylenem, přičemž lamely krystalické fáze jsou mezi sebou provázány dlouhými řetězci vysokomolekulárního polyethylenu amorfní fáze. Bimodální HDPE se pak v porovnání s odpovídajícími typy unimodálního HDPE vyznačuje vysokou tuhostí a zároveň excelentní houževnatostí a vysokým odporem vůči pomalému i rychlému šíření trhliny. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Životnost trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Nejdůležitější užitnou vlastností trubek je jejich chování při dlouhodobém působení vnitřního přetlaku, které je určujícím faktorem životnosti potrubí. Vnitřní tlak vytváří ve stěně potrubí stav napětí, které odpovídá tlaku ve směru obvodu na vnitřním povrchu trubky. Tlak ve směru osy je naproti tomu jen poloviční ve srovnání s tlakem ve směru obvodu. Znalost povoleného napětí pro určitý materiál tvoří základ pro dimenzování potrubí za daného vnitřního přetlaku. Tlak vedoucí k prasknutí trubky je závislý na době namáhání a teplotě. Toto chování je testováno dlouhodobými zkouškami. br / nbsp; nbsp; nbsp;Výsledky testů provedených na třívrstvých trubkách z bimodálního HDPE ukazují, že kritický tlak pro tyto trubky je podstatně vyšší, než pro konvenční trubky z unimodálního HDPE. Z výsledků testů odolnosti vůči vnitřnímu přetlaku provedených za zvýšených teplot vyplývá, že při standardizované extrapolaci při 10 MPa tlaku a při teplotě 20 °C vychází životnost trubek na přibližně 100 let. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Spojování trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Pro spojování třívrstvých trubek mezi sebou nebo s tvarovkami je možné bez omezení využít postupy svařování natupo, nebo svařování za pomoci elektrotvarovek. Při svařování je nutno dodržet základní ustanovení obecně platná pro svařování plastových potrubí. Práce musí provádět pracovníci, kteří vlastní svářecí průkaz pro svařování plastů. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Ukládání trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Díky vysoké houževnatosti materiálu svrchní vrstvy trubky a necitlivosti tohoto materiálu na vrubové poškození je ukládání potrubí z třívrstvých trubek z PE 100 v porovnání s jednovrstvými trubkami vyrobenými z HDPE třídy PE 80 podstatně jednoduší. Při ukládání do výkopu není nutné pískové lože a podsyp potrubí. Pro obsyp potrubí je možné využít vytěženou zeminu s podmínkou, že nebude obsahovat frakci kameniva o větší zrnitosti než 63 mm. br / nbsp; nbsp; nbsp;Životnost potrubí se nesnižuje, je-li při pokládce nebo během použití (např. v důsledku poklesu terénu) vystaveno protažení o celkové hodnotě max. 5 % . Přípustné povrchové poškození trubky při manipulaci a ukládání je maximálně do hloubky 10% tloušťky stěny trubky. br / nbsp; nbsp; nbsp;Pro ukládání jsou vhodné všechny zavedené způsoby: br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání do výkopu br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání pluhováním br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání protlakem br / nbsp; nbsp; nbsp;- relining br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubka EXTRA COAT má 3letou záruku a až 100let životnost. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; /p
p Třívrstvá koextrudovaná trubka z polyethylenu br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Popis trubky br / nbsp; nbsp; nbsp;Třívrstvá koextrudovaná trubka představuje v současné době nejnovější konstrukční řešení trubek pro tlakové rozvody pitné vody a plynu. ejí konstrukční řešení vychází z dlouholetých požadavků technické praxe na zlepšení užitných vlastností trubek při současném zachování přijatelné ceny. Konstrukce koextrudované trubky vychází z osvědčeného principu vrstveného materiálu (tzv. sandwich), ve kterém se vzájemnou kombinací materiálových vlastností dociluje takových užitných vlastností výrobku, které jsou jiným způsobem dosažitelné jen obtížně, nebo vůbec nedosažitelné. br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubka sestává ze tří různě silných vrstev tří různých HDPE materiálů. Použití tří vrstev PE materiálu vychází ze skutečnosti, že dlouhodobá odolnost trubky vůči účinku vnitřního přetlaku závisí na odporu, kterým materiál působí proti pomalému šíření trhlin. Tato vlastnost materiálu, nazývaná též odolností proti křehkému lomu, určuje životnost potrubí. Pokud stěna trubky není z jednoho typu materiálu, dochází na ploše styku různých materiálů (byť se stále jedná o HDPE) ke snížení rychlosti jejího šíření, nebo dokonce i k zastavení růstu trhliny. Každá z těchto tří vrstev stěny trubky má díky vhodně zvolenému materiálu svou specifickou funkci a jejich kombinace pak zajišťuje trubce vynikající užitné vlastnosti, především však dlouhodobou životnost. br / nbsp; nbsp; nbsp;I. Svrchní vnější vrstva je z metalocenového typu HDPE s bimodální distribucí molárních hmotností, který se vyznačuje extrémně vysokou houževnatostí a odolností vůči šíření trhliny. Tato svrchní vrstva tvoří 25% nebo 10% tloušťky stěny trubky a je probarvena podle určení trubky: modře pro rozvody pitné vody, žlutě pro rozvody plynu. Tento materiál spadá do třídy PE 100 (MRS 10). Materiál svrchní vrstvy zajišťuje trubce maximální odolnost vůči negativním vlivům mechanického poškození na její životnost při jejím skladování a dopravě a zejména při ukládání potrubí. Vysoká houževnatost použitého materiálu brzdí šíření trhlin iniciovaných povrchovým poškozením, např. škrábanci (vrubový efekt) do nitra stěny trubky. br / nbsp; nbsp; nbsp;II. Střední nejsilnější vrstva je z materiálu s vysokou pevností v tahu a vysokou krípovou pevností a zajišťuje trubce dlouhodobou odolnost vůči vnitřnímu přetlaku. HDPE této vrstvy je černě pigmentován sazemi a rovněž spadá do třídy PE 100 (MRS 10). br / nbsp; nbsp; nbsp;III. Materiál vnitřní vrstvy je pigmentován bíle a je vybrán s ohledem na specifické vlastnosti dané určením trubky. br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubky určené k rozvodu pitné vody mají vnitřní vrstvu z HDPE se zaručenými organoleptickými vlastnostmi. Materiál je vybrán na základě organoleptických zkoušek, které jsou testovací metodou smyslových vjemů. Takto vybraný materiál vnitřní vrstvy trubky pak zaručuje, že dopravovaná pitná voda bude na konci rozvodu chutnat zcela stejně, jako u zdroje. Trubky pak mohou být díky svým zaručeným organoleptickým vlastnostem využity také k dopravě minerálních vod a v potravinářském průmyslu. Další funkcí vnitřní vrstvy trubky pro rozvod vody je zajištění co nejnižších tlakových ztrát. Hydrodynamické ztráty jsou silně závislé na kvalitě povrchu vnitřní stěny trubky. Materiál vnitřní vrstvy trubky je tedy zvolen tak, aby při zpracování vytvářel zcela hladký a lesklý povrch. Kromě zlepšených hydrodynamických parametrů trubek má zcela hladká a lesklá stěna trubky příznivý dopad i na její odolnost vůči usazování mikroorganismů. Bylo experimentálně prokázáno, že řasy a bakterie se na hydrofobním (polyethylen) a lesklém povrchu usazují podstatně méně, než na povrchu s určitou drsností. br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubky určené k rozvodu plynu mají vnitřní vrstvu z vybraného typu HDPE s vysokou chemickou odolností vůči plynovému kondenzátu. Tímto se zamezuje snížení pevnosti materiálu trubky chemickým působením kondenzátu (koroze za napětí). br / nbsp; nbsp; nbsp;Bílá pigmentace pak slouží pro oba druhy trubek k usnadnění kontroly potrubních systémů moderními postupy založenými na snímání obrazu vnitřku potrubí kamerou. Bílá barva vnitřního povrchu pak významně usnadňuje detekci poruch. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Materiál pro výrobu trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Zkušenosti z posledních 40 let, kdy je polyethylenu využíván pro výrobu trubek, vedly ke značnému zlepšení kvality tohoto materiálu. Poslední generací HDPE, která byla do průmyslové praxe zavedena teprve nedávno, je HDPE výkonnostní třídy PE 100. Označení PE 100 je ekvivalentní označení třídy MRS 10, což znamená, že materiál má minimální požadovanou pevnost (Minimum Required Strength) 10 MPa při 20 °C po dobu minimálně 50 let. Tento polyethylen se oproti doposud rozšířeným typům řazeným do třídy PE 80 (MRS 8) vyznačuje bimodální distribucí molárních hmotností. Výroba této třídy PE byla umožněna vývojem nových typů tzv. metallocenových katalyzátorů polymerace ethylenu a zavedením nových technologických postupů polymerace využívajícím kaskádové uspořádání reaktorů. br / nbsp; nbsp; nbsp;Tento typ HDPE byl pro svou vysokou pevnost a houževnatost a vzhledem k vysokému odporu proti šíření trhlin zvolen jako základní materiál pro výrobu třívrstvých koextrudovaných trubek. br / nbsp; nbsp; nbsp;Vyvážený soubor užitných vlastností vybraného metallocenového polyethylenu je důsledkem jeho bimodální distribuce molárních hmotností a vyplývající nadmolekulární struktury. Kratší řetězce polyethylenu (nižší molární hmotnost) tvoří převážně krystalický podíl, zatímco dlouhé řetězce (vyšší molární hmotnost) jsou převážně v jeho amorfní fázi. Ze statistického rozložení molárních hmotností (1 maximum v oblasti nižších molárních hmotností, 1 maximum v oblasti vyšších molárních hmotností) pak vyplývá poměrně vysoký obsah krystalické fáze a tedy i vyšší hustota v porovnání s unimodálním polyethylenem, přičemž lamely krystalické fáze jsou mezi sebou provázány dlouhými řetězci vysokomolekulárního polyethylenu amorfní fáze. Bimodální HDPE se pak v porovnání s odpovídajícími typy unimodálního HDPE vyznačuje vysokou tuhostí a zároveň excelentní houževnatostí a vysokým odporem vůči pomalému i rychlému šíření trhliny. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Životnost trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Nejdůležitější užitnou vlastností trubek je jejich chování při dlouhodobém působení vnitřního přetlaku, které je určujícím faktorem životnosti potrubí. Vnitřní tlak vytváří ve stěně potrubí stav napětí, které odpovídá tlaku ve směru obvodu na vnitřním povrchu trubky. Tlak ve směru osy je naproti tomu jen poloviční ve srovnání s tlakem ve směru obvodu. Znalost povoleného napětí pro určitý materiál tvoří základ pro dimenzování potrubí za daného vnitřního přetlaku. Tlak vedoucí k prasknutí trubky je závislý na době namáhání a teplotě. Toto chování je testováno dlouhodobými zkouškami. br / nbsp; nbsp; nbsp;Výsledky testů provedených na třívrstvých trubkách z bimodálního HDPE ukazují, že kritický tlak pro tyto trubky je podstatně vyšší, než pro konvenční trubky z unimodálního HDPE. Z výsledků testů odolnosti vůči vnitřnímu přetlaku provedených za zvýšených teplot vyplývá, že při standardizované extrapolaci při 10 MPa tlaku a při teplotě 20 °C vychází životnost trubek na přibližně 100 let. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Spojování trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Pro spojování třívrstvých trubek mezi sebou nebo s tvarovkami je možné bez omezení využít postupy svařování natupo, nebo svařování za pomoci elektrotvarovek. Při svařování je nutno dodržet základní ustanovení obecně platná pro svařování plastových potrubí. Práce musí provádět pracovníci, kteří vlastní svářecí průkaz pro svařování plastů. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Ukládání trubek br / nbsp; nbsp; nbsp;Díky vysoké houževnatosti materiálu svrchní vrstvy trubky a necitlivosti tohoto materiálu na vrubové poškození je ukládání potrubí z třívrstvých trubek z PE 100 v porovnání s jednovrstvými trubkami vyrobenými z HDPE třídy PE 80 podstatně jednoduší. Při ukládání do výkopu není nutné pískové lože a podsyp potrubí. Pro obsyp potrubí je možné využít vytěženou zeminu s podmínkou, že nebude obsahovat frakci kameniva o větší zrnitosti než 63 mm. br / nbsp; nbsp; nbsp;Životnost potrubí se nesnižuje, je-li při pokládce nebo během použití (např. v důsledku poklesu terénu) vystaveno protažení o celkové hodnotě max. 5 % . Přípustné povrchové poškození trubky při manipulaci a ukládání je maximálně do hloubky 10% tloušťky stěny trubky. br / nbsp; nbsp; nbsp;Pro ukládání jsou vhodné všechny zavedené způsoby: br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání do výkopu br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání pluhováním br / nbsp; nbsp; nbsp;- ukládání protlakem br / nbsp; nbsp; nbsp;- relining br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp;Trubka EXTRA COAT má 3letou záruku a až 100let životnost. br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; br / nbsp; nbsp; nbsp; /p
Submenu

Vyhledávání

 
Submenu

Informace !

Submenu

PE POTRUBÍ - VODA


   
   Trubky pro pitnou a užitkovou vodu jsou vyrobeny z polyetylenu PEMD, PELLD, PEHD dle normy EN 12201-2 pro maximální jmenovitý tlak PN 7,5 až PN16 v závislosti na použité PE. Ve smyslu ČSN720823 odpovídají stupni hořlavosti C3.
   Trubky jsou hladké, nehrdlované.Dodávají se v návinech po 50m; 100m ; 200m nebo dle možností technologie výroby, dále pak v tyčích délky 6m nebo 12m. Trubky z PE se spojují svářením na tupo, elektrotvarovkami nebo je možnoje spojovat svěrnými spojkami. Dodávají se včerné barvě s modrými pruhy, popřípadě v závislosti na typu PE v jiné barvě (modrá) a jsou označeni potiskem po běžném metru, kde je uveden rozměr, popis, datum výroby.Ocenění

logo firmy
LUNA PLAST a.s.
Hořín 93
27601 Mělník
Česká republika
tel.:+420 315626322,
+420 737282726
 
Copyright  © 2016  LUNA PLAST a.s.                             
Home    |    about us          |    site maps    |    contact